رئیس اتحادیه

مهندس مهدی رحیمی

زندگینامه

 

 

مهندس مهدی رحیمی

متولد ۱۳۵۸ – لیسانس برق قدرت
عضو کمیسیون کارشناسی اتحادیه از سال ۱۳۹۳ الی۱۴۰۱
نماینده اتحادیه در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۱
عضو نظام مهندسی ساختمان کل استان اصفهان