اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک اصفهان

شنبه: سیستم های حفاظتی , الکترونیک 

ساعات مراجعه:  16 الی 19

 

دوشنبه :  موسیقی

ساعات مراجعه:  16 الی 19

 

چهارشنبه  : برق صنعتی  , برق ساختمان 

ساعت مراجعه: 16 الی 19